İLMAR

Hayırlara Anahtar, Şerlere Kilit

AKADEMİK İNCELEMELER

OKUMA LİSTESİ

 • Allah’ın Zati, Subuti, Fiili Sıfatları ve Esma-i Hüsna’nın bilinmesi ve Sosyal Bilimlerin kavramsal yapısının açılımında bunlardan istifade edilmesi
 • Ahlak Psikolojisi ve Toplumsal Ahlak, Erol Güngör, Ötüken Yayınları, , 1995 İstanbul
 • Ahlâk-i Alâî, Kınalızade Ali
 • Ahlak-ı Nâsırî, Nasîrüddin Tûsî
 • A’mak-I Hayal, Filibeli Ahmet Hilmi, Ravza Yayınları,2011, İstanbul
 • Anadolu Kültürü ve Türk Kimliği Üzerine, Hilmi Ziya Ülken, Ülken Yayınları, 2006, İstanbul
 • Aristo Metafiziği ile Gazzali Metafiziğinin Karşılaştırılması, Sülayman Hayri Bolay, M.Eğitim Bakanlığı Yayını,1993, İstanbul
 • Atatürk, Milliyetçilik, Doğu Anadolu, Mehmet Eröz, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 1987
 • Aydınlanma Felsefesi, Ahmet Cevizci, Ezgi Kitapevi, 2002, Bursa
 • Batı Düşüncesini Felsefi Temelleri, Kasım Küçükalp – Ahmet Cevizci, İSAM Yayınları, 2014, İstanbul
 • Batı tefekkürü ve İslam Tasavvufu, Necip Fazıl Kısakürek, Büyük Doğu yayınları, 2011, İstanbul
 • Batılılaşma, Düzenin Yabancılaşması, İdris Küçükömer, Bağlam Yayıncılık, 3. Basım, 2002, İstanbul
 • Bilgi Sosyolojisi, Mustafa Aydın, Açılım Kitapevi, 2004, İstanbul
 • Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik, Mannheim, Gadamer, Foucault ve Derrida, Susan Hekman, Çev: H. Arslan B. Balkız, Paradigma Yayınları, İstanbul, 1999
 • Bir İktisatçının Entelektüel Portresi, Sabri F. Ülgener, Ahmet Güner Sayar, Eren Yayıncılık, , 1998, İstanbul
 • Buhranlarımız, Said Halim Paşa, İz Yayınları, 2009, İstanbul
 • Büyük Dünya Seyahatnamesi, İBN-İ Battuta. İstanbul, Yeni Şafak Kültür Armağanı, Tarihsiz
 • Çağdaş Küresel Medeniyet, Teoman Duralı, Dergâh Yayınları, 2010 İstanbul
 • Darlık Buhranları ve İslam İktisat Siyaseti, ÜLGENER Sabri F, Mayaş Yayınları, 1984, Ankara
 • Divan-ü Lügati’t – Türk, Kaşgarlı Mahmud
 • Din Psikolojisi, Ali Köse – Ali Ayten, Timaş Yayınları, 2012, İstanbul
 • Din Sosyolojisi, BİLGİSEVEN Amiran Kurtkan., İstanbul, Filiz Kitabevi, 1985
 • Doğu ve Batı Arasında İslam, Aliya İzzetbegoviç, Yarın Yayınları, 2012, İstanbul
 • Dünü ve Bugünü ile Zihniyet ve Din, İslam, Tasavvuf ve Çözülme Devri, İktisat Ahlakı, ÜLGENER Sabri F, Der Yayınları, 1981, İstanbul
 • Düşünceler I Kavramlar, Sezai Karakoç, 5. Baskı, Diriliş Yayınları, 2013, İstanbul
 • Düşünceler II Kurumlar, Sezai Karakoç, 4.Baskı, Diriliş Yayınları, 2014, İstanbul
 • Edebü’d – Dünya Ve’d Din – Din ve Dünya Edebi, İmam Maverdi
 • Eğitim Sosyolojisi, Kavramlar, Teoriler, Eğitim Yolu ile Kalkınmanın Esasları, A. Kurtkan Bilgiseven, Genişletilmiş 5.baskı, Filiz Kitapevi, 1992, İstanbul
 • El Milel Ve’n  Nihal, Şehristani
 • Endülüs Tarihi (Endülüs İslam Devleti), Ziya Paşa, Timaş Yayınları, 2012, İstanbul
 • Erzurumlu İbrahim Hakkı ve Adam Smith, İki düşünce İki dünya, Selma Karışman, Ötüken Yayınları, 2010, İstanbul
 • Faizsiz Yeni Bir Banka Modeli, İSAV(İslami İlimler Araştırmalar Vakfı), İstanbul
 • Felsefe Tarihi, Alfred Weber
 • Felsefenin İlkeleri – Felsefeye Giriş, Nihat Keklik
 • Felsefeye Giriş, Süleyman Hayri Bolay, Akçağ Kitapevi, 2004, Ankara
 • Gazzali, Filozofların Tutarsızlığı, Mahmut Kaya- Hüseyin Sarıoğlu(neşir ve tercüme), 5. Baskı, Klasik Yayınları, 2012, İstanbul
 • Gazali’nin İktisat Felsefesi, Sabri Orman, İnsan Yayınları, 2002,İstanbul
 • Hayat Felsefesi Yahud Yaşamak Sanatı, Kadir Mısırlıoğlu, Sebil Yayınları, 2005, İstanbul
 • Hukuk Tarihi ve Tefekkürü Bakımından Mecelle, A. Refik Gür, Sebil Yayınları, 1993, İstanbul
 • İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası, ÜLGENER Sabri F, Der Yayınları, 1991, Ankara
 • İktisat Kuramında Pozitivizm ve Postmodernizm, Ahmet Kara, Vadi Yayınları, 2001, Ankara
 • İktisat Sosyolojisine Başlangıç, ERÖZ, Mehmet, 3. Basım, İstanbul, Filiz Kitabevi, 3. Basım, 1982
 • İktisat Tarihi, Ahmet Tabakoğlu, Kitapevi Yayınları, 2005, İstanbul
 • İktisat, Tarih, Toplum, Sabri Orman, Küre Yayınları, 2001, İstanbul
 • İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, ORTAYLI İlber, İletişim Yayınları, 2002 İstanbul
 • İnsan Düşüncesinin Boyutları, Yılmaz Özakpınar, Ötüken Yayınları, 2012 İstanbul
 • İslam Devlet Felsefesi, Mehmed Niyazi, Ötüken Yayınları, 1994, İstanbul
 • İslam Düşüncesi(Türk Düşünce Tarihi), Hilmi Ziya Ülken, Ülken Yayınları, 2000, İstanbul
 • İslam Felsefesi, Hilmi Ziya Ülken, Ülken Yayınevi, 1998 İstanbul
 • İslam İktisadına Giriş, Ahmet Tabakoğlu, Dergâh Yayınları, 2008, İstanbul
 • İslam Medeniyet Tarihi, İbrahim Sarıçam, Seyfettin Erşahin, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2015, Ankara
 • İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim, Alpaslan Açıkgenç, İSAM(İslam Araştırmaları Merkezi), 2006, İstanbul
 • İslam Medeniyeti ve Türk Kültürü, Yılmaz Özakpınar, Ötüken Yayınları, 2003, İstanbul
 • İslam ve Batı, İbrahim Kalın, İSAM, 2007,İstanbul
 • İslam ve İnsan Mevlana ve Tasavvuf, Nurettin TOPÇU, Bütün Eserleri, Dergâh Yayınları, 2002, İstanbul
 • İslami Gelenekte Eğitim Ahlakı, Bedruddin İbn Cemaa el-Kinani
 • İnsan-Toplum-İktisat, İbn-i Haldun’dan Yola Çıkarak Çok Yönlü Bir Tahlil Denemesi, KOZAK İ. Erol, Adapazarı, Değişim Yayınları, 1999
 • Kapitalizm ve Yahudilik, Werner Sombart, İleri Yayınları, 2005, İstanbul
 • Keşfü’z-Zunûn, Katip Çelebi
 • Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib
 • Kültür Değişmeleri, Toplumsal Psikolojik Bakımdan Bir Tetkik, Mümtaz TURHAN, Marmara İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1997, İstanbul
 • Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, Erol Güngör (1992), Ötüken yayınları, İstanbul, 1992
 • Kültür ve Medeniyet, TOPÇU, Nurettin, Bütün Eserleri-9, Dergâh Yayınları, Yayına Hazırlayanlar; Ezel Elverdi-İsmail Kara, İstanbul,1998
 • Maddi Uygarlık, Ekonomi ve Kapitalizm, 15-18. Yüzyıl, BRAUDEL, Fernand. (Çev. M. Ali Kılıçbay), Cilt: 1,2, Ankara, Gece Yayınları, 1993
 • Max Weber ve İslam Eleştirel Bir Yaklaşım, TURNER, Bryan S, Vadi Yayınları, 1991, Ankara
 • Medeniyet ve Sistem İnşa Edici Vasfıyla Tevhidi Düşünce, Osman Şimşek
 • Metafiziğe Giriş, Der. Ahmet Cevizci, Paradigma Yayınları, 2001, İstanbul
 • Mizanü’l-Hakk fi İhtiyari’l-Ehakk, Katip Çelebi
 • Mizan Ül-Ukul Fil-Mantık-ı Vel-Usûl, Ali Sedad
 • Modern Toplumun Çözümlenmesi, ÖZYURT, Cevat (2005). İstanbul, Açılım Kitap Yayınları
 • Muhakemetü’l-Lugateyn, Ali Şir Nevai
 • Mukaddime, İBN-İ Haldun, Şark İslam Klasikleri II, Çev. Z.K. Ugan, İstanbul, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1996
 • Mukayeseli İslam ve Batı Felsefelerinde Sistematik Problemler, Hasan Küçük, Fatih Yayınevi, 1974 İstanbul
 • Orhun Abideleri, Muharrem Ergin
 • Ortaçağ İslam Dünyası’nda Bilim ve Teknik, Edi: Yavuz Unat Makaleler, Lotus Yayınları,2008, Ankara
 • Oryantalizm, Edward Said, İrfan Yayıncılık,1998, İstanbul
 • Osmanlı’dan 21. Yüzyıla Ekonomik, Kültürel ve Devlet Felsefesine Ait Değişmeler, Ahmet Güner Sayar, Ötüken Yayınları, 2001, İstanbul
 • Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması, Ahmet Güner Sayar, Gözden Geçirilmiş 2.Baskı, Ötüken Yayınları, 2000, İstanbul
 • Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi, GENÇ, Mehmet, İstanbul, Ötüken Yayınları, 2000
 • Osmanlı İmparatorluğu’nda İktisadi ve Toplumsal Değişim, İlber Ortaylı, Turhan Kitabevi, 2000, Ankara
 • Osmanlı İmparatorluğunun Ekonomik ve Toplumsal Tarihi, İNALCIK Halil, Cilt: 1, 1300-1600, (Çev. H. Berktay), İstanbul, Eren Yayıncılık, 2000
 • Osmanlı Barışı, İlber Ortaylı, Ufuk Kitap, 2003, İstanbul
 • Osmanlı Toplumunda Aile, İlber Ortaylı
 • Osmanlı Türklerinde İlim, Remzi Kitapevi, 2000, İstanbul
 • Osmanlılarda Düşünce Hayatı ve Felsefe, Süleyman Hayri Bolay, Akçağ Kitapevi, 2005, Ankara
 • Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek, İlber Ortaylı, Timaş Yayınları, 2008, İstanbul
 • Sabri F. Ülgener’de Zihniyet Analizi, Ahmet Özkiraz
 • Siyasetname, Nizamülmülk, Dergâh Yayınları, 2011, İstanbul
 • Sorun Çağının Anatomisi, Şanab Teoman Duralı, Der: Sabri Genç, Şule Yayınları, 2011, İstanbul
 • Sosyal Düşünce Yapısı, Hasan Küçük, Fatih Yayınevi, 1980, İstanbul
 • Sosyal Hayatta Kadın, İSAV- Ensar Neşriyat, 2005, İstanbul
 • Sosyoloji, Nurettin TOPÇU, Bütün Eserleri 17 Dergâh Yayınları, 2001, İstanbul
 • Tabakatü’l-Ümem – Milletlerin Bilim Tarihi, Said El Endelüsi
 • Tarih Boyunca İlim ve Din (Bilim ve Din), A. Adnan Adıvar, Remzi Kitapevi, 1994, İstanbul
 • Tasavvuf Psikolojisi, Hasan Kayıklık, Akçağ Kitapevi, 2011, Ankara
 • Tehâfütü’l-Felâsife, Gazzali
 • Toplum ve Ekonomi, İNALCIK Halil, İstanbul, Eren Yayıncılık, 2. Baskı, 1996
 • Tuhfetü’l-Memlûk Siyasetname
 • Türk Ailesi, Mehmet Eröz
 • Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkuresi, Osman Turan, Nakışlar Yayınevi, 1990, İstanbul
 • Türk Devlet Felsefesi, Mehmed Niyazi, Ötüken Yayınları,1995, İstanbul
 • Türk Dünyası Tarihi ve Türk Medeniyeti Üzerine Düşünceler, KÖSOĞLU Nevzat. 2. Baskı, İstanbul, Ötüken yayınları, 1991
 • Türk Girişimciliğinin Sosyolojisi, Osman Şimşek, Lotus Yayınları, 2. Baskı, 2013, Ankara
 • Türk İktisat Tarihi, Tabakoğlu, Ahmet. 1998, Dergah Yayınları, İstanbul
 • Türk Tefekkür Tarihi, ÜLKEN Hilmi Ziya, Yapı Kredi Yayınları, 2.Baskı, Cogito129, 2004, İstanbul
 • Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, , Hilmi Ziya ÜLKEN, Ülken Yayınları, 4. Baskı, 1994, İstanbul
 • Türkiye’nin Maarif Davası, Nurettin Topçu, Bütün Eserleri-4, Dergâh Yayınları,1998, İstanbul
 • Uygarlıkların Grameri, BRAUDEL Fernand, (Çev. M. Ali Kılıçbay), Ankara, İmge Kitabevi, 2. Baskı, 2001
 • Uygarlığın Ahlaki Bunalımları Manevi Bir Erime mi? Yoksa İlerleme mi? LİPSON Leslie, (2000), (Çev. Jale Çam Yeşiltaş), İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, Genel Yayın no:461
 • Yarınki Türkiye, Nurettin Topçu, Bütün Eserleri-2, Dergâh Yayınları, 2010, İstanbul
 • Yeni Ahlak Toplumu İnşası, Osman Şimşek, Gazi Kitapevi, 2013, Ankara
 • Yeni Türkiye’nin Yeni Gerçekleri, Edi: Osman Şimşek, Otorite Yayınları, 2012, Ankara
 • Yoksulluğun Küreselleşmesi, Chosudovsky Mıchel, (1999). (Çev: N. Domaniç), İstanbul, Çivi yazıları
 • Yönetenlerin Yönetimi, Ebu Necib Sühreverdi, İlgi, Kültür, Sanat Yayıncılık, 2008,İstanbul
 • Zihniyet Aydınlar ve İzm’ler, ÜLGENER Sabri F., Denemeler ve Araştırmalar, Ankara, Mayaş Yayınları, 1983
 • Zihniyetler, MUCCHIELLI, Alex. (Çev: A. Kotil), İstanbul, Cep Üniversitesi İletişim Yayınları, 1991
 • 15. ve 16. Yüzyıllarda Osmanlı İktisat Zihniyeti, Şükrü Nişancı